Redukcja zadłużenia w ZUS, US

Dla osób bądź firm mających problemy ze spłatą zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych czy Urzędzie Skarbowym proponujemy usługi mające na celu redukcję zadłużenia.

Do ZUS możemy w Państwa imieniu wystąpić o:

- abolicję dla płatników składek za okres od 01.01.1999 r. do 28.02.2009r.

- rozłożenie na raty należności z tytułu składek,

- umorzenie należności z tytułu składek.

 

Abolicja dla płatników składek – to możliwość umorzenia zadłużenia z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osobom zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Jeśli posiadasz zadłużenie za ten okres, to pomożemy przygotować odpowiedni wniosek do Twojego oddziału ZUS o umorzenie zadłużenia.

Na podstawie takiego wniosku można starać się o umorzenie:

 • nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, za osoby będące płatnikami składek za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
 • należnych do wyżej wymienionych składek odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.

Korzyści:

-  w okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie należności do dnia uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu zawieszeniu ulega postępowanie egzekucyjne prowadzone przez ZUS, US lub komornika sądowego.

Wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2015 r. osobiście w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty.

Na czym polega rozłożenie należności z tytułu składek na raty?

Jest to możliwość uregulowania należnych składek do ZUS w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, ZUS określa możliwy dla Państwa do zrealizowania harmonogram spłaty zadłużenia, uzależniony od możliwości płatniczych zobowiązanego , czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań w ramach udzielonej ulgi.

Korzyści:

 • pozytywna decyzja ZUS w sprawie wniosku o ulgę w formie ratalnej spłaty zadłużenia powoduje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane  od dnia następnego po dniu wpływu wniosku w tej sprawie.
 • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty powoduje zawieszenie wcześniej wszczętych i niezakończonych postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych ulgą.

O ratalną spłatę należności wobec ZUS mogą występować osoby uprawnione do złożenia wniosku o taką ulgę, czyli:

 - płatnicy składek oraz byli płatnicy składek,

 - osoby, na które została przeniesiona odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,

 - małżonkowie odpowiadający – z majątku wspólnego –  za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Podstawowym dokumentem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest wniosek dłużnika wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność udzielenia ulgi oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze.

Wniosek dłużnika o przyznanie omawianej ulgi musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi  okolicznościami.

Rozłożeniu na raty podlegają składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku z wyłączeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

 

Na czym polega umorzenie należności?

 

To całkowita rezygnacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania.

Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności publicznych lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej do zapłaty.

Stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności publicznoprawnych zachodzi gdy:

 •     dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji,
 •     nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności,
 •     nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
 •     naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 •     jest oczywiste, że  w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Przez ważny interes osoby zobowiązanej do zapłaty składek należy rozumieć wystąpienie okoliczności, które sprawiają, że spłata zadłużenia jest niemożliwa, a w  szczególności:

 •    ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji,
 •    zdarzenia losowe i klęski żywiołowe,
 •    choroba zobowiązanego lub członków najbliższej rodziny.

O umorzenie może się ubiegać każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jego spłatę.